Salg

Andele til salg


Der er pt. ingen andele til salg.


Har du/I planer om at sælge gælder følgende(Retningslinjer ved salg)

( Tryk på ovenstående link, for åbning af ny side)
Aktuelle priser pr. 1.1.2024:


Kr. 364.450,- for boligtype 55 m2

Kr. 465.158,- for boligtype 83 m2

Kr. 487.034,- for boligtype 89 m2

Kr. 511.798,- for boligtype 98 m2

  Kr. 582.789,- for boligtype 110 m2Læs mere om "Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger" her.

 

Privat salg


Se retningslinjer for salg på ovenstående link.

På Foreningens hjemmeside kan interesserede købere finde alt relevant materiale.

Materialet kan også rekvireres hos bestyrelsen.

Køber får ved salg uden mægler udleveret de samme dokumenter, som hos en ejendomsmægler.

Køber skal inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboliglovens § 5, § 15, stk.1, og § 16 stk.1 og 3.


Bestyrelsen udfærdiger salgsaftale.


I henhold til foreningens vedtægter, skal den fulde købesum for boligen indbetales på foreningens bankkonto, uanset om salget sker via ejendomsmægler eller som privat salg.

Overdragelse af en bolig-andel kan først gennemføres, når foreningen enten har modtaget købesummen eller en bankgaranti for beløbet.Fortrydelsesret


Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m. v. Kapitel 2 - §§ 6 – 13


Medfører at:

Køb af andelsbolig er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvilket betyder, at hvis man køber en andelsbolig med henblik på at bebo den, kan man fortryde købet ved skriftlig henvendelse til sælger inden for seks hverdage efter købet.

Inden udløbet af denne frist skal man ligeledes godtgøre sælger 1% af købesummen.Andelsboligloven:


Uddrag af andelsboliglovens § 5, 15 stk. 1 og § 16 stk. 1 og 3


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/447Salg ved ejendomsmæglerEjendomsmægleren indhenter og udleverer alle relevante oplysninger fra bestyrelsen og foreningens hjemmeside til køber.

Se bestyrelsens låneorientering under fanen økonomi.

Salgsaftale udarbejdes i samarbejde mellem bestyrelsen for AB Moeslund og ejendomsmægler.

Der anvendes en standardformular udarbejdet af ABF, Dansk ejendomsmæglerforening, Danske boligadvokater m.fl.


De relevante dokumenter ved overdragelse er følgende og findes på foreningens hjemmeside.

  • Vedtægter
  • Seneste årsregnskab og budget
  • Referat af senest afholdte ordinære generalforsamling og evt. senere ekstraordinære generalforsamlinger
  • Vedligeholdelsesplan
  • Senest udarbejdede energimærkning for ejendommen’
  • Nøgleoplysninger om foreningen
  • Nøgleoplysninger om den aktuelle andelsbolig til salg
  • Erklæring fra andelsboligforeningen, hvis der er sket væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne siden senest godkendte regnskab eller seneste nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen.


(Foreningens vedligeholdelsesplan kan ses under fanen Økonomi)


Kun hvis der sker væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne, vil der blive udarbejdet et ændringsskema. I nogle år vil der derfor ikke foreligge et sådant skema.


Nøgleoplysningsskema og energimærke for den enkelte bolig udfærdiges først, når ejendomsmægler meddeler bestyrelsen, at boligen ønskes sat til salg.


Købere og deres rådgivere kan rette spørgsmål om foreningens lån til Nordea, hvor foreningens kontaktperson Gitte Bjerregaard, tlf. 5546 7500 eller gitte.bjerregaard@nordea.dk

Se bestyrelsens låneorientering under fanen økonomi.

 Ved overdragelse og/eller låneoptagelse af foreningens ejendomme, identificeres andelen ved det nummer der fremgår af Andelsbeviset samt adresse og husnummer.


Bestyrelsen godkender kun en overdragelse, hvis køber samtidig indtræder som ny andelshaver i overensstemmelse med foreningens vedtægter, herunder ved betaling af den månedlige boligafgift. En aftale om, at der er brugsret til boligen i en periode forud for overtagelsen (ejerskiftet), vil derfor ikke blive godkendt. Begrundelsen for dette er, at den såkaldte ”risikoovergang”– først sker, når køber er indtrådt som andelshaver i foreningen.

Sælger - der fortsat er andelshaver, indtil køber indtræder – vil derfor bære risikoen for boligen i hele perioden med brugsret.


 

Bestyrelsens godkendelse af køber


Uanset om der sælges via ejendomsmægler eller privat, skal bestyrelsen godkende køber som ny andelshaver.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke må drives erhverv fra boligen.


Gennemgang af boligen inden køb


Fristen for at køber kan gøre synlige mangler gældende over for sælger er 8 dage fra overtagelsesdagen. Dette gælder også de mangler, der kun kan konstateres af en fagmand.


Inden salg/overtagelsen vil boligen blive vurderet af en af bestyrelsen udpeget arkitekt, der i en efterfølgende rapport beskriver boligens stand, samt om der skal ske et fradrag i maksimalprisen på grund af misligholdelse, eller om sælgeren kan forlange en merpris i forbindelse med forbedring af boligen.

På overtagelsesdagen foretager bestyrelsen sammen med sælger og køber en gennemgang af boligen, samt foretager aflæsning af el, vand og varme.Når overdragelsen er sket


Sælger meddeler resultatet af aflæsningerne på overtagelsesdagen til:

Rønde fjernvarme, Rønde vandværk og El (NRGI), såfremt der ikke er valgt en anden leverandør af El.

Foreningen meddeler Syddjurs spildevand, hvem der er sælger og hvem der er køber.

Køber har pligt til at tilmelde betaling af ovenstående til PBS.


Der skal ikke foretages noget af sælger og køber angående Reno Djurs, der afhenter affald fra foreningens boliger. Udgiften til renovation betales via boligafgiften.


Med mindre en længere frist fremgår af købsaftalen afregner bestyrelsen købesummen til sælger senest 10 dage efter overtagelsesdagen.


Før overførslen foretages der et fradrag for de beløb foreningen måtte have til gode hos sælger. Samt et gebyr på kr. 6.000,00, der betales til foreningen. Gebyret dækker foreningens udgift ved indhentelse af tingbogsattest, vurdering af boligen ved ekstern arkitekt, samt øvrige udgifter i forbindelse med salg.

Tilbageholdelse: Se foreningens vedtægter § 15.


 

Synsrapporter for andele

 

Der er i øjeblikket ingen synsrapporter for andele.


 

Overdragelsesaftale

 

Overdragelsesaftale/købsaftale til brug ved privat salg udarbejdes af foreningen.

 

ABF


Andelsboligforeningen Moeslund er medlem af ABF. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) har på deres hjemmeside (ABF-REP.dk) oplysninger om hovedparten af de juridiske og økonomiske spørgsmål, som knytter sig til andelsboligforeninger.

Særlig relevant er deres oplysninger om, handel med andelsboliger.